注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

竹林听书

书声琅琅,望笋茁壮,其乐融融。

 
 
 

日志

 
 
 
 

课标人教版四年级语文下册各单元词语盘点看拼音写词语  

2016-06-21 15:44:34|  分类: 四年级教学资源 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

第一单元看拼音写词语       姓名:         

读读写写

wú  xiá  dòng tíng  jiāng nán  wán shǎng  kuò sàn  pāndēng 

          )    (                     (                                           )    (        

tài shān  luò tuó  ping zhàng  zhè jiāng  yóu tóng  yōng jǐ 

        )      (                                                                                    

kǒng xì  yǎng wò  tún bù   shāo wēi  é jiǎo  cā shāng  wān yán

                                                                         ) (              ) (            

yī  jù  jìng ting shān  bō lán zhuàng kuò  shuǐ píng rú jìng 

            )  (                       )    (                                  )    (                                 

fēng luán xióng wěi  hóng yè sì huǒ  bá dì ér qǐ qífēng luóliè 

                                  )       (                         )   (                    )  (                    

xíng tài wàn qiān  sè cǎi míng lì  wēi fēng wù lì tū wù sēn yù

                                                                    )    (                                                 

lián mián bú duàn   

                                 

读读记记

fěi cuì  liánɡ shuǎnɡ  ɡāo sǒnɡ  shān jiàn  tòu shè  jì jìnɡ 

                                 )                                                      )             

zēnɡ tiān   xì suì   mǎ  tí   róu nèn   jǐn duàn    mián yá

                                                                                                       

xuàn làn  bááái  chónɡ chónɡ dié dié   bān bān diǎn diǎn

              )   (                                                                                                    

 

 

 

第二单元看拼音写词语        姓名:         

读读写写

wéi  chí   cái fù  jīng zhàn   qì zhòng   shǔ yú   bǎi huò

  (                                                                                                   

qíng xíng  dào  dé  hào  mǎ  xiàng  pí  zūn  yán  shàn liáng 

                                            )    (                               )   (              

táo nàn  pǔ shí kuǎn dài  lì wài   hóu jié  zàn shǎng  chuí bè

          )  (         )  (          )   (         )   (                            )    (          

xǔ pèi  bō diàn huà  huǎn huǎn shǐ guò   mèn mèn bú lè 

           ) (                      )    (                                                                 

jiāng  yìng   mí huò bù jiě  miàn chéng cài sè   pí bèi bù kā

                                                     )      (                                                         

gǔ shòu rú chái   láng tūn hǔ yà

                                                                  

读读记记

jié jū   bēn chí  kuì zènɡ   tiān jīn  sǔn shānɡ  liànɡ shà

       )    (        )    (                                                                      

zhú  qiān  huǒ hou   dān wù   zhuàn qián  shú liàn   jiào dǎ

            )    (          )   (           )     (                                                

jiǎnɡ jiū  shòu yì  chén zhònɡ  dào xiè   yǎn shén   bào yuà

               )   (         )   (              )    (                                              

ɡǔ   lì  kuān rónɡ  mènɡ mèi yǐ qiú   zǒu jiē chuàn xiànɡ 

                               )    (                             )      (                             

jiānɡ  xīn  bǐ  xīn

                                   

 

第三单元看拼音写词语     姓名:         

读读写写

lǚ  yóu  yòu guī  shā tān  zhēn chá  qǐtú  qíng yuàn chǔn shì

  (                    )   (           )                          ) (            )   (         

fǎn huí  hǎōu   bǔ jiù  biān fú  qīng lǎng  bǔ zhuō  fēé 

        )   (         )   (          )   (        )    (           )   (         )  (       

wén zǐ   bì kāi  mǐn ruì  líng dāng cāng yíng  jiē kāi  tuījìn

         )   (         )  (        )     (          )   (                           )  (         

zhàng ài wù   yíng guāng píng  zhēng xiān kǒng hòu  yú bù kě jí

                 )      (                                                                     )    (                     

ruò wú qí shì  jiàn sǐ bú jiù  yú guàér chū  qì chuǎn xūxū

                      )                                                                    ) (                        

 xiǎng chè yún xiāo   héng qī shù bā 

                                                                           

读读记记

zhù cháo yáo lán  nǎi zhì  féi wò  zhē tenɡ  yōu huàn  dī bà

            )   (         )  (          )  (         )   (           )   (         )           

qīn shí  bēnɡ tā   huǐ miè   zhí bèi   jīnɡ yínɡ   sào zhou 

          )   (             )   (          )   (                               )      (        

fǔ làn  tú rǎnɡ   bǔ shí  fán zhí   zhì fú    jī yì  cǎn huò

  (          )  (                        )   (                                        )   (       

ɡuān jiàn   yù chū yòu zhǐ   duō zāi duō nàn   suí xīn suǒ yù 

                                                                                                                       

bù zhé bú kòu    kū zhī làn yè    yì xiǎnɡ tiān kāi   

                                                                                                  

jī huǐ rén wánɡ   qīnɡ ér yì jǔ    qī  xī

                         )                               )               

 

第四单元看拼音写词语     姓名:         

读读写写

chén jì   pán wèn  kǒu shào   mái fú    níng shén   shāo huǐ 

           )   (           )   (                                                  )                 

zhuàng  liè  xī shēng  xiè yì  chén jìn  shēn qíng   kǎi xuá

               )     (                                                                                 

zhēng yī  níng gù   ā yí  jīng tōng jīng jì gòng xiàn  hū yù

                            )   (        )  (           )  (         ) (                 (        

shèng tán  zuì è   jiàn kāng   bù huāng bù máng   mó mó hú hú

               )  (                                                               )      (                  

zá cǎo cóng shēng   jù jīng huì shén   wéi hù  yǐ fáng wàn yī 

    (                                                                   )                                        

duàn duàn xù xù    yǒng zhù rénjiā

  (                                                                

 

读读记记

mù xiè   mó ɡu  shēn yín  wǎn zhuǎn  lú wěi  wěi xù   dǎ bàn  

        )   (        )  (                                                                      

jǐ bèi  zhěn tou  fánɡ bèi  zhuó yuè  lán kuī  mí màn  wēi xié

        )  (            )                                                               )           

wèi lán  xún yì  mènɡ huàn  zú dǎnɡ  zhēnɡ yǎn xiā  bú sù zhī kè

          )  (         )   (                                                                                  

shǒu liú dàn   lǜ yīn yīn   piāo piāo you yōu  wāi wāi xié xié

                 )       (                                                      )                                    

第五单元看拼音写词语     姓名:         

读读写写

nónɡ yù  liú lián  xiǎo jìnɡ   liú chànɡ  yǐn dǎo  qiǎo rán

      )       (          )  (                                )            )      (        

línɡ xìnɡ   jīnɡ lì  shùn jiān   pū shǎn   ɡài niàn  hú xiàn

           )      (        )       (                        )    (         )     (        

fēi xiánɡ   quán lì  bīn fēn    ɡǔ dònɡ   yuè dònɡ   yù  wànɡ

  (         )              )   (                            )       (                      

chōnɡ pò  jiān yìnɡ  bù qū  zhuó zhuànɡ chén wěn  kē kē bàn bàn

          )       (         )                                                                      

zāo tà   duǎn zàn  yǒu xiàn  zhēn xī  huá fán yè mào  zhèn hàn

        )      (          )   (          )   (           )(                  )    (       )

 duō zī duō cǎi

(              )   

 

读读记记

lǒnɡ zhào  hē hù   liú tǎnɡ   juān zènɡ   qì ɡuān   jiǎo mó 

  (         )    (       )    (                                                 )               

kù  ài  yōnɡ bào  zūn cónɡ   shī mínɡ  lǐnɡ wù  fá wèi fàn làn

     )    (         )      (                            )     (         )  (       ) (       

liáo kuò   qì pò   qīnɡ xī   ɡū línɡ línɡ    qí shuā shuā 

   (        )    (       )    (         )                                               

qīnɡ xiānɡ niǎo niǎo     bù jiǎ sī suǒ    rè lèi yínɡ kuànɡ

                        )                                                                             

yǔ shì chánɡ cí    chónɡ jiàn tiān rì     ɡǎi tiān huàn dì

                                                                       )                                

ào rán tǐnɡ lì    shén qì shí zú     pēnɡ rán yí zhèn

                                                                                                   

 

第六单元看拼音写词语     姓名:         

读读写写

pénɡ jià   fēnɡ qù   zhuānɡ shì  shùn xù   zhào lì   qiáo ji

(     ) (              ) (     ) (    )   (      

shuài lǐnɡ   mì shí   dǎo yī   xiànɡ wǎn   ɡuī cháo   hé xié

       ) (     )    )(                       

xīn kǔ  cán sānɡ  ɡēnɡ tián   bái lù  jī ɡuān huā  cuī mián qǔ

       )    (        )      (                                                                          

dà lì jú   fánɡ qián wū hòu  tiān gāo dì kuò  yuè mínɡ rénjìnɡ

      )(                )(             )(                

读读记记

mù chǎnɡ  zhuān zhù  duān zhuānɡ  sī rónɡ  xiānɡ qiàn  jùn mǎ

                               )       (                                              )             

zhē yǎn  fēi chí  chén mò  shǎn shuò  wēi ruò  lüè ɡuò  hú pàn

             (         )                              )    (        )     (        )   (       

chèn shān  jīnɡ yínɡ  yīn fú   zhāo hu   qīnɡ liánɡ   fèi fǔ

                                       )(                                                   )     (         

mài lànɡ   hónɡ pū pū   jí mù yuǎn tiào   biāo féi tǐ zhuànɡ

(                                                                                                             

liáo kuò wú yín     yōu rán zì dé    chénɡ qún jié duì 

                                                                                                               

mò mò wú yán   é huánɡ nèn lǜ  yá bāo chū fànɡ   cǐ qǐ bǐ luò

                                                                                                                           

 

第七单元看拼音写词语     姓名:         

读读写写

biàn lùn   xún chánɡ   jiě dá   xìn fènɡ   rónɡ xǔ    wéi bèi

     ) (       ) (     ) (             ) (     

 cénɡ jīnɡ  tuō zhù  jiě shì   jiào shòu   xuān bù    ɡù zhì

      ) (      )(             ) (      ) (     

láɡān   bà le  jìnɡ jiè  xiù huā   chǎnɡ huī   lónɡ yǎ rén

     )(    )(        )(      )(         )(         

 dǎn dà wànɡ wéi   qīnɡ chè jiàn dǐ    shǎnɡ xīn yuè mù

                                             

yì sī bù ɡǒu     rónɡ wéi yì tǐ

                         

 

读读记记

yāo qǐnɡ   zhì yǒu   sù xiànɡ   zhù  hè   jié zuò   dàn shēnɡ

                              )      (         )                                             

dá rǎo    yì yànɡ   jī liè   jiāo tán    jìnɡ zì    měnɡ rán

                             )   (                            )                                    

bào qiàn   jiàɡuài   ɡǎn chù   shū chànɡ  yí huò   jiān yì

                                                      )    (                                             

pínɡ huǎn   biān yuán  kě bù  hónɡ zhǒnɡ  zhà ɡān  huānɡ liánɡ

                                                                     )   (         )      (            

yòu rén   diāo sù jiā    xiānɡ pēn pēn    quán shéɡuàn zhù

                                                                                                                    

yí tài duān zhuānɡ      mò mínɡ qí miào     xìn xīn shí zú 

                                                                                                                           

yí  huò  bù  jiě

                                  

 

第八单元看拼音写词语     姓名:         

读读写写

qī zǐ   bài jiàn    lǐ cǎi   chánɡ wèi   tānɡ yào   yī  zhì

(    )  (      )   (      )  (       )   (      )   (      )

pēn shè   huǒ yàn   qū ɡǎn    lǐnɡ xiù    chénɡ fá  jìnɡ pèi

(     )  (      )  (      )   (      )    (      )  (      )

huǒ zhǒnɡ   zào fú    wéi kànɡ   hěn xīn  shuānɡ xī  zhuó shí

(       )  (     )   (       )  (       ) (       )  (      )

ɡān zànɡ  jì chānɡ xué shè   bǎi fā bǎi zhònɡ  wú nénɡ wéi lì

(      ) (                )  (               ) (              )

qū hán qǔ nuǎn    qì jí bài huài   biǎn què zhì bìnɡ

(             )  (              )  (                )

 

读读记记

tánɡ cháo  xī zànɡ   dà chén   qiú hūn   duàn dìnɡ   wān dò

(        ) (      )  (      )  (      )  (       )  (       )  

ɡēnɡ zhònɡ  zhǎo zé   jì  yì   fēn fù   ráo  shù   ɡuī  ju 

(        ) (       ) (      ) (      ) (        ) (       )  

jīn bì  báo lěi  tiě chā  wéi bèi  jiě jiù  dǎo méi  qǐ shì 

(    ) (      ) (       ) (      ) (      ) (      ) (     )

jián duǎn  kóu wěn  jí xiánɡ rú yì  wǎɡōnɡ dā jiàn  dǎn pínɡ 

(        ) (      ) (             ) (               )  (      )

xiào zhú yán kāi    pī tóu sàn fā      wú è  bú zuò 

(              )   (              )    (             )

rónɡ huá fù ɡuì    ēn jiānɡ chóu bào   xià liú wú chǐ

(              )  (                )   (             )

  评论这张
 
阅读(211)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018